Sukuseuran säännöt

Sukuseuran säännöt

1 § 
Yhdistyksen nimenä on Tossavaisten sukuseura r.y. ja sen kotipaikkana on Keiteleen kunta Itäsuomen läänissä ja virallisena kielenä on Suomi.

2 § 
Tossavaisten sukuseuran tarkoituksena on toiminnallaan vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia, kerää ja arkistoi sukua koskettavaa tietoutta, selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon sekä luetteloi jäsenet.

3 § 
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Tossavaisten suvusta polveutunut ja myös tähän sukuun avioliiton kautta liittynyt henkilö ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka toiminnallaan rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, voi hallitus vapauttaa yhdistyksen jäsenyydestä.

4 § 
Yhdistys voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, joiden suuruuden vuosikokous vahvistaa.

5 § 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan samoin kahdeksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

6 §
Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 2. Käsitellä juoksevat asiat
 3. Edustaa yhdistystä yhdistyksen asioissa
 4. Täytäntöönpanna yhdistyksen päättämät asiast
 5. Huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta sekä lahjoituksista
 6. Kutsua yhdistyksen jäseniä toimintaa varten tarvittaviin toimikuntiin
 7. Kutsua kokoukset koolle
 8. Pitää jäsenluetteloa

 

7 § 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta ja hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa estyneenä saapumaan kokoukseen, valitsee hallitus keskuudestaan puheenjohtajan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksen pöytäkirja on kahden hallituksen jäsenen hyväksyttävä.

8 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, sekä varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § 
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut asiaan kuuluvat asiakirjat on toimitettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, jotka antavat lausuntonsa maaliskuun puoliväliin mennessä. Tilintarkastajilla on oikeus muulloinkin haluamanaan aikana tarkastaa yhdistyksen tilejä.

10 § 
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

Varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi touko-elokuussa sekä ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 osa jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityistä ilmoitettua asiaa varten.

11 § 
Kutsut varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen julkaistaan yhdessä paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä tai tiedotetaan siitä henkilökohtaisella kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri allekirjoittaa ja kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tarkastaa.

Kokouksen päätökset hyväksytään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänestys tapahtuu avoimella äänestyksellä tai suljetuilla lipuilla, jos joku sitä vaatii.

12 § 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen kertomus edellisen vuosien toiminnasta
 2. Tilintarkastajien lausunnot
 3. Päätetään edellisten vuosien tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 4. Käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja varainhoitosuunnitelmat seuraaville vuosille ja määrätään sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä hallitukseen
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamies
 7. Yhdistyksen jäsenten viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti lähettämät asiat sekä muut kokouksen työjärjestykseen otettavat asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyksen 14 §:n määräyksen

13 § 
Sääntöjen muutokset tapahtuvat kahdessa (2) perättäisessä ainakin kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, jos vähintään 2/3 osaa kokouksessa läsnä olevista kannattaa ehdotusta.

14 § 
Jos sukuseura purkaantuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Mikkelin maakunta-arkistolle (ent. Savo-Karjalan maakunta-arkistolle).

15 § 
Muissa kohdin sovelletaan yhdistyksen toimintaan voimassa olevaa yhdistyslakia.